Starcom Vietnam

Dịch vụ
Dịch vụ

Tư vấn, thiết kế:

•Xác định rõ mục tiêu và tiêu chí hệ thống, thiết bị
•Phân tích tương quan chất lượng so với tiến độ, chi phí liên quan
•Xác định rủi ro và các biện pháp giải quyết
•Xác định lợi ích và hạn chế của hệ thống, thiết bị hiện tại
•Đánh giá, lựa chọn giải pháp và kế hoạch thực hiện phù hợp
•Xây dựng yêu cầu, chức năng đối với hệ thống, thiết bị
•Đảm bảo khả năng phục hồi và dự phòng của hệ thống

Triển khai

•Tháo dỡ, đóng gói, di dời, vận chuyển
•Lắp đặt: đi dây, cài đặt, cấu hình, thiết lập thông số, tinh chỉnh tối ưu hệ thống …
•Nghiệm thu: Kiểm tra, chạy thử, hoàn công…
•Đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ
•Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, nâng cấp hệ thống
•Lập báo cáo về các yêu cầu cần nâng cấp của hệ thống

Bảo trì, Bảo hành

•Đánh giá hiện trạng, xác định công việc bảo trì cụ thể 
•Đi dây, cài đặt, cấu hình, thiết lập thông số, tinh chỉnh lại các thông số
•Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị, nâng cấp hệ thống
•Lập báo cáo về các vấn đề cần khắc phục của hệ thống
 
© Copyright 2016 All rights reserved.