Starcom Vietnam

Dịch vụ Dịch vụ
Dịch vụ

Tư vấn

•Thiết lập, xác định rõ mục tiêu và tiêu chí hệ thống, thiết bị
•Lựa chọn chiến lược, cách thức thực hiện phù hợp
•Xác định lợi ích tài chính và phi tài chính của các giải pháp, kế hoạch
•Phân tích tương quan chất lượng so với tiến độ, chi phí liên quan
•Xác định rủi ro ở mức độ cao, các mối đe dọa và các biện pháp giải quyết
•Xác định nguồn lực, kỹ năng và dịch vụ để triển khai

Thiết kế

•Xác định lợi ích và hạn chế của hệ thống, thiết bị hiện tại
•Đề xuất giải pháp và kế hoạch phù hợp
•Đánh giá, lựa chọn giải pháp thực hiện
•Xây dựng yêu cầu, chức năng đối với hệ thống, thiết bị
•Đáp ứng yêu cầu về tài chính và chất lượng
•Đảm bảo khả năng phục hồi và dự phòng của hệ thống
•Đảm bảo các yêu cầu của hệ thống ứng dụng 

Triển khai

•Tháo dỡ, đóng gói, di dời, vận chuyển
•Lắp đặt: đi dây, cài đặt, cấu hình, thiết lập thông số, tinh chỉnh tối ưu hệ thống …
•Nghiệm thu: Kiểm tra, chạy thử, hoàn công…
•Đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ
•Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, nâng cấp hệ thống
•Lập báo cáo về các yêu cầu cần nâng cấp của hệ thống
 
 
© Copyright 2016 All rights reserved.